Toprak, Atık , Arıtma Çamuru, Atık Yağ analizleri

Çevreye kirletici etkisi yüksek olan Toprak, Atıl , Arıtma Çamuru ve Atık Yağların analizleri Laboratuarımızın uzman personeli tarafından yapılmaktadır

7BJH65W2YCW2011722105

Toprak Analizleri

 • Ağır metal
 • Krom (III), Krom (VI)
 • Organik parametreler
 • PCB
 • Toplam Petrol Hidrokarbonları
 • Yağ-Gres
 • Toplam Uçucu organik Bileşikler (TVOC)
 • Toplam Organik Halojenler (TOX)

 

 

 


 

R947VX8NWI920117221011

Atık ve Arıtma Çamuru Analizleri

 • pH
 • Elektriksel İletkenlik
 • Nem (%)
 • Ağır Metaller
 • ÇOK(Çözünmüş organik karbon)
 • TÇK (Toplam çözünen katı)
 • TOK (Toplam organik karbon)
 • Azot
 • Fosfor
 • Florür
 • Klorür
 • Sülfat
 • BTEX (Benzen, Toluen, Etil benzen, Ksilen)
 • DEHP (Diftalat(2-ethylhexyl))
 • Fenol / Fenol indeksi
 • LAS (Lineer alkilbenzin sülfonat)
 • Mineral yağ
 • NPE (Nonil fenol ile 1 ve 2 etoksi grubu olan nonil fenol etoksilatların toplamını içerir)
 • PAH (Polisiklik aromatik hidrokarbon veya poli aromatik hidrokarbonların toplamlı )
 • PCBler
 • PCDF ( Poliklorlu dibenzodioksin /dibenzofuranlar)
 • LOI (Yanma kaybı)

71C2D60FCW420117221014

Atık Yağ ANALİZİ

 • Ağır metal
 • Toplam organik Halojenler ( Klorür, Florür, Bromür)
 • PCBS ( TS 12766 metoduna göre 14 bileşen )
 • Parlama Noktası
Close Box

Please enter your username or email address.
You will receive a link to reset the password via email.